O nas

Wydawnictwem Creator kieruje dr hab. Dariusz Maliszewski – archeolog, autor książek i artykułów naukowych opublikowanych przez międzynarodowo uznane wydawnictwa zagraniczne w Cambridge, Mannheim, Nikozji i Oxfordzie. Ponadto, w naszym zespole są inni znakomici specjaliści.


Publikuj z nami

Wydajemy poważne publikacje naukowe (archeologiczne i historyczne). Do współpracy zapraszamy szczególnie autorów monografii, prac doktorskich, katalogów zabytków oraz materiałów z sesji naukowych. Autorom płacimy honorarium. Oferujemy także inne usługi: łamanie i skład, projekty graficzne okładek książek, materiałów promocyjnych, redagowanie i korektę tekstów, konsultacje naukowe (archeologia, historia), tłumaczenia z j. ang. na j. pol., druk, prezentacje multimedialne.Obecnie oferujemy

Dariusz Maliszewski, Western Cyprus in the Bronze Age. Terra Inhabitata? (Mediterranean World Archaeology 3), Warsaw 2018 (29,7 x 21 cm, X + 236 pages, 70 b&w and 15 colour illustrations, 12 tables, 17 maps, 2 plans, paperback, sewn glued spine, ISBN: 978-83-940217-3-3).

Cena:99 Euro, w tym koszt przesyłki.


Tu podaj tekst alternatywny

Zamów książkę www.creatorph.plZapowiedzi wydawnicze

Andrzej Targowski, Granice Cywilizacji.

Dariusz Maliszewski, Prehistory of Cyprus.

e-mail: contact@wydawnictwo-creator.com.pl

About us

Creator Publishing House is run by Dr hab. Dariusz Maliszewski – archaeologist, author of books and articles published by internationally recognized foreign publishers in Cambridge, Mannheim, Nicosia, and Oxford. Moreover, in our team there are other eminent professionals.


Publish with us

We publish serious academic work on all aspects of world archaeology and history. We particularly welcome cooperation with authors of monographs, doctoral dissertations, conference proceedings, catalogues of archaeological material, as well as excavation reports. For authors we do pay a fee. We also offer other services: layout, graphic design of book covers and advertising materials, editorial work and correction of texts, research consulting (archaeology, history), translation from English into Polish, print, multimedia presentations.


Currently we offer

Dariusz Maliszewski, Western Cyprus in the Bronze Age. Terra Inhabitata? (Mediterranean World Archaeology 3), Warsaw 2018 (29,7 x 21 cm, X + 236 pages, 70 b&w and 15 colour illustrations, 12 tables, 17 maps, 2 plans, paperback, sewn glued spine, ISBN: 978-83-940217-3-3).

Price:99 Euro including postage cost.


Tu podaj tekst alternatywny

Buy it now www.creatorph.plPublishing announcements

Andrzej Targowski, The Limits of Civilizations.

Dariusz Maliszewski, Prehistory of Cyprus.

e-mail: contact@wydawnictwo-creator.com.pl
Wydawnictwo Creator, ul. Nicejska 1/357,02-763, Warszawa
tel.: +48 22 842 99 04, +48 603 280 907
e-mail:contact@wydawnictwo-creator.com.plDesigned by Studio Creator